• eJoy® - hivatalos kereskedő a Magyar Köztársaság számára
logo eJoy®

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek

A www.ejoy.hu webáruház általános szerződési feltételei

I. cikk – Általános rendelkezések

 1. Ezen feltételek szabályozzák a felek azon jogait és kötelezettségeit, amelyek az eladó és a vevő közötti távolból megkötött szerződésből származnak, amelynek tárgya áru adásvétele és vásárlása a a www.ejoy.hu webáruházon keresztül.
 2. Ezen feltételek a 1. cikk 1. bekezdésében meghatározott vételi szerződés szerves részét képezik. Abban az esetben, ha az eladó és a vevő írásbeli adásvételi megállapodást köt, amelyben az általános szerződési feltételektől eltérő feltételekben állapodik meg, a vételi szerződés rendelkezései elsőbbséget élveznek az általános szerződési feltételekkel szemben.
 3. Ezen feltételek tárgya a feleknek az adásvételi szerződésből fakadó jogainak és kötelezettségeinek meghatározása, valamint
  a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvénynek (Fgytv.) megfelelő információszolgáltatás.
 4. Ezen ASZF a következő webáruházakra vonatkozó jogszabályok szerint lett kidolgozva:
  A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.);· Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.);· A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.);· A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet;· A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.)· Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet· A termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I. 30.) NFGM–SZMM együttes rendelet.· A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló 524/2013/EU rendelet
 5. Jelen Ászf folyamatosan elérhető és letölthető, illetve bármikor kinyomtatható és archiválható a www.ejoy.hu oldalról.
 6. A megrendelés elküldésével a vevő igazolja, hogy alaposan elolvasta és megértette a feltételeket.
 7. A szerződő felek megállapodhatnak a jelen ÁSZF megváltoztatásán a vételi szerződés megkötése előtt, garantálva ezzel a szerződő felek egyenlőségét.

II. Cikk – Fogalommeghatározások

I. Az eladó a www.ejoy.hu webáruház üzemeltetője:
A szolgáltató neve: Pharmatico CE, s.r.o.
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve .: Trencsíni Kerületi Bíróság Kereskedelmi Nyilvántartása, nyilvántartási száma: S.r.o. fejezet, 31092 / R betét

Székhely: Gorkého 10, Pozsony 811 01, Szlovákia
Cégjegyzékszám: 47875852
Adószám: 2024171292
EU-s (közösségi) adószám: SK2024171292
E-mail: [email protected]
tel .: +421 949 209 200

II. A vevő olyan természetes vagy jogi személy, aki termékeket vásárol vagy szolgáltatásokat vesz igénybe fogyasztóként vagy vállalkozóként.
III. A  vásárló fogyasztó a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott személy. Eszerint fogyasztónak minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy az üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.
IV. Fogyasztói szerződés bármilyen szerződés, amelyet a szolgáltató és a fogyasztó köt, függetlenül a jogi formájától,
V. A távolból megkötött szerződés egy olyan megbeszélt és megkötött szerződés, amely a szolgáltató és a fogyasztó között kizárólag egy vagy több távközlési eszköz útján, a szolgáltató és a fogyasztó egyidejű fizikai jelenléte nélkül jött létre, különösen a weboldal, elektronikus posta, telefon, fax, címzett levél vagy ajánlatkatalógus használatával.
VI. A jelen ASZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény,
valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

VII. A vásárló vállalkozó fogalmát részben a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény, és részben a 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozókról és egyéni cégről fogalmazza meg.

Az Szja törvényben megfogalmazva (3.§:17.) egyéni vállalkozónak minősül:

 • az egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő magánszemély (csak a nyilvántartásban jegyzett tevékenységeire tekintve)
 • közjegyző,(ha nem közjegyzői iroda tagja)
 • önálló bírósági végrehajtó,(ha nem, mint végrehajtó iroda tagjaként végzi tevékenységét)
 • egyéni szabadalmi szóvivő
 • ügyvéd, (ha nem ügyvédi iroda tagjaként végzi tevékenységét),
 • magán-állatorvos

VIII. Felügyelő hatóság:
Szlovák Kereskedelmi Felügyelet (SOI)
Trenčín régió SOI Felügyelete
Hurbanova 59,
311 01 Trencin
Felügyeleti Osztály
tel. sz .: 00421 32/6400 109,
Faxszáma: 0042132/6400 108.

III. Cikk

Az adásvételi szerződés megkötése
I. A www.ejoy.hu webáruház oldalain található áru listája egy általánosan szállított áru katalógusa és az eladó nem garantálja az összes áru azonnali elérhetőségét. Az áru elérhetősége minden terméknél külön van feltüntetve, ill. az eladó erősítti meg a vevő igénye alapján.
II. Az eladó által kínált termékek a következő távközlési eszközök egyikén rendelhetők meg
 weboldal (e-shop),
 elektronikus posta,
 telefon
A webáruházban leadott megrendelés
Az online áruházban történő vásárláskor a kiválasztott terméket tegye be a kosárba, úgy hogy
a „Kosárba” gombra kattint. Ha befejezte a vásárlást, kattintson a a bevásárló kosár gombra, ez eljuttatja a bevásárló kosár aloldalára, ahol kiválasztja a szállítási módot.
Kattintson a „Ellenőrizni és megrendelni” linkre az aloldalra lépéshez, ahol eldöntheti, hogy regisztrációval vagy regisztráció nélkül vásárol, töltse ki a számlázási információkat és válassza meg a fizetési módot.
Majd kattintson a „Megrendelés fizetési kötelezettséggel” gombra a megrendelés megerősítéséhez.
A vevőnek lehetősége van áttekintni a megrendelést, és ha szükséges, módosítani, még az elküldése előtt.
Rendelés e-mailben
Ha e-mailben vásárol, akkor a megrendelést ide kell küldeni …
A megrendelésnek a következő adatokat kell tartalmaznia:
 A vásárló neve
 Szállítási cím az áru kiszállításához
 Telefonszám vagy e-mail
 A termékek rendelési kódja vagy a termék pontos megnevezése
 Az egyes tételek mennyisége
 A megrendelés keltének dátuma
 A fizetés módja
 A szállítás és az áru átvétele módja
és jogi személy esetében:
 A cég cégjegyzékszáma és közösségi adószáma
 Kapcsolattartó és telefonszám
 Számlázási cím (ha eltér a kézbesítési címtől)
A megrendelés érvényességének feltétele a fenti adatok kitöltése.
Telefonos megrendelés
A telefonon leadott megrendelést az eladó, majd a vevő e-mailben erősíti meg.
III. Az adásvételi szerződés megkötéséhez szükséges technikai lépésekre vonatkozó információk a jelen ÁSZF-ből származnak.
IV. Bármely távolsági kommunikáció útján leadott megrendelés kötelező érvényű.
V. A megrendelés elküldésével a fogyasztó igazolja, hogy tudatában volt annak, a megrendelés része a vételár megfizetésének kötelezettsége.
VI. A kötelező érvényű megrendelés elfogadásakor az eladó megerősíti a vételi szerződés megkötését egy tartós adathordozón.
A visszaigazolás kézhezvételekor az adásvételi szerződés megkötöttnek számít. Az ilyen formában megkötött
szerződés kötelező érvényű, és csak a felek beleegyezésével, ill. törvényes okokból lehet megváltoztatni vagy megszüntetni
VII. Az adásvételi szerződés megkötésének megerősítése tartalmazza a termék, amelynek értékesítése a vételi szerződés tárgya, megnevezését és specifikációját, az árát, a megadott szállítási időt, a termék szállításának helyének adatait, a teljes árat, valamint a termék szállítási módját és időpontját a vevő által megadott szállítási címre, ill. az eladó adatait.
VIII. A vevőnek joga van a kötelező érvényű megrendelést, a kézbesítéstől számított 24 órán belül, indoklás nélkül visszavonni (törölni). A megrendelést e-mailben vagy telefonon lehet vissza vonni.
Az eladó telefonon vagy e-mailben felesleges késedelem nélkül megerősíti a megrendelés visszavonását.
IX. Az eladó és a vevő között megkötött adásvételi szerződést legalább öt évig az eladó archiválja a sikeres teljesítés és az eladó különleges jogszabályokból kifolyó kötelezettségei teljesítése céljából. Az adásvételi szerződés nem érintett harmadik felek számára nem hozzáférhető.

IV. Cikk

A felek jogai és kötelezettségei
I. Az adásvételi szerződés tárgya a szerződő felek jogai és kötelezettségei.
II. Az eladó köteles elsősorban:
 tájékoztatást nyújtani a fogyasztónak a fogyasztóvédelemről szóló törvénnyel és egyéb vonatkozó jogszabályokkal öszhangban az áru értékesítésnél vagy szolgáltatás nyújtásánál távolságból vagy üzlethelyiségen kívül megkötött szerződés alapján,
 caz árut a szállításra úgy becsomagolni, hogy ne sérüljön meg,
 a megrendelt árut megfelelő módon és időben a rendeltetési helyre a fogyasztó felé kiszállítani
 legkésőbb az áruval együtt átadni az összes szükséges termékkel kapcsolatos dokumentumot a vonatkozó jogszabályokkal összhangban.
III. Az eladó jogosult arra, hogy a vételár megfelelő módon és időben ki legyen fizetve.
IV. A vásárló köteles
 az árut a rendeltetési helyen időben átvenni
 határidőn belül kifizetni az eladónak a megállapodás szerinti vételárat, ideértve a szállítási költségeket is, kivéve, ha a felek nem állapodtak meg abban, hogy a szállítási költségek az eladót terhelik
 a saját vagy egy felhatalmazott személy aláírásával elismerni az áru átvételét a szállítólevélen
V. A vevőnek joga van az áru rendes és időben történő kiszállítására.

V. cikk

Az áru vagy szolgáltatás ára
I. Az egyes termékek ára a www.ejoy.hu webáruház felületén aktuális és érvényes. Az árak nem tartalmazzák az ÁFA-t, mivel az eladó nem ÁFA fizető.
II. A végleges ár a megrendelőlapon közvetlenül a kötelező érvényű rendelés elküldése előtt feltüntetett teljes ár. A végleges ár tartalmazza az összes adót és díjat (pl.postaköltséget), amelyet a vásárlónak ki kell fizetnie az áru megszerzése érdekében. Ez az ár csak a felek kölcsönös megállapodásával változtatható meg.
III. Az eladó kötve van az ajánlatával, az áru árát is beleértve, a weboldalon való közzétételének teljes időtartama alatt.
IV. A termékek érvényes ára minden egyes tételnél fel van tüntetve, és csak a webáruházban történő vásárlásokra vonatkozik.
V. Az eladó garantálja az áru kiszállítását olyan árban, ami a megrendelés idejében szerepelt a webáruház felületén.
VI. Az eladást igazoló okmányt a számla képezi, amely a csomagban található, és egyben szállítási jegyzék- és garanciajegyként is szolgál..

VI. Cikk

Szállítás és kezelés
I. Szállítási költségek Magyarországon:
 Futár a kiszállítástól számított 1 munkanapon belül      HUF
 MPL a kiszállítástól számított 2 munkanapon belül     HUF
 Az utánvételes rendelés felár a postaköltséghez 0 HUF.
 25 000 forint feletti megrendelések esetén bármilyen szállítás ingyenes.
II. A külföldi szállítás költségei a súly alapján egyénileg lesznek kiszámítva.
III. Az eladó nem számít fel díjat a csomagolásért.

VII. Cikk

Fizetési feltételek
I. A vevő köteles az eladónak a vételi szerződésben rögzített vételárat, beleértve az áru szállításának költségeit határidőn belül, de legkésőbb az áru átvételekor megfizetni.
II. A vevő a vételárat a következő módon tudja kifizetni:
Utánvét
A megrendelt termék árát a vevő készpénzben fizeti ki a postán illteve a futárnál történő átvételkor.
Banki előre utalás
Az áru átvétele előtti fizetés esetén a vevő csak a megrendelés emailben történő megerősítése után utalja a vételárat.
Ha a vásárló, átutalásos fizetési mód esetében, a megrendelés visszaigazolásától számított 10 napon belül nem végzi el az utalást, az eladónak joga van visszavonni az áru foglalását a vevő számára, és a rendelést érvénytelennek minősíteni. Ugyanakkor a vételi szerződés is megszűnik.

VIII. Cikk

Szállítási feltételek
I. Az eladó vállalja, hogy a megrendelt árut a megrendelés megerősítésétől számított 30 napon belül kézbesíti a vevőnek. Ha az árut a megadott határidőn belül nem lehetséges kiszállítani, a szerződő felek megállapodhatnak abban, hogy az eladó további teljesítési időszakot biztosít. Az eladó az árut általában 48 órán belül kiszállítja a vevőnek. A vevőt e-mailben értesítjük az áru kiszállításáról.

II. A vevő köteles az árut a megrendelésben és a vételi szerződés megkötésének megerősítésében megjelölt helyen átvenni.
III. Az áru szállítási költsége a kiválasztott kézbesítési módtól függ, a költségek pontos kalkulációja megjelenik a megrendelésben, a szállítási mód kiválasztásánál.
IV.A vevő köteles az árut a megrendelésben megjelölt helyen átvenni, ill. bebiztosítani, hogy az árut egy általa felhatalmazott személy átveszi.
V. Attól a pillanattól kezdve, ahogy az árut átadtuk a fuvarozónak, a szállító felelős az esetleges kárért. Ezért a vevőnek vagy az általa meghatalmazott személynek az áru átvételekor ellenőriznie kell, hogy a csomagolás, amelybe az áru be van csomagolva, nem sérült-e.
a) az áru átvételekor ellenőriznie kell, hogy a csomagolás, amelybe az áru be van csomagolva, nem sérült-e.
Sérülés esetén a szállítóval a helyszínen jegyzőkönyvet kell felvenni a szállítás során keletkezett hibákról.
VI. A vevőnek joga van megtagadni egy olyan küldemény átvetelét, amely nem egyezik meg a vételi szerződésben feltüntetekkel
Erről a tényről jegyzőkönyvet kell fekvenni a szállítoval.
VII. Abban az esetben, ha a vásárló elfogadja az árut a csomagolás nyilvánvaló sérülése a ellenére, az eladó a későbbi reklamációt nem köteles elfogadni.
VIII. Az áru átvétele után a vevő köteles az árut ellenőrizni és indokolatlan késedelem nélkül értesíteni az eladót a beazonosított hiányosságokról. Abban az esetben, ha a vevő kárt okoz az árukban, vagy egyéb hibáról csak annak kézhezvétele után, ezt a tényt indokolatlan késedelem nélkül jelentenie kell e-mailben az
[email protected]. A sérült árut azonnal újjal helyettesítjük.
IX. Az áru átvételekor a vevőnek vagy a vevő által meghatalmazott személynek kötelező aláírnia a szállítólevelet.
X. Ha a vevő nem veszi át a megrendelt árut, az eladó jogosult visszaérkezése pillanatában  elállni a vételi szerződéstől, és harmadik fálnek eladni az árut.
XI. Abban az esetben, ha az áru nincs a jelen ÁSZF VIII. cikkje 1. bekezdése értelmében határidőben kiszállítva a vevő jogosult elállni a vételi szerződéstől.

IX. Cikk

Tulajdonjog megszerzése és az áru sérülésének kockázata
I. A vevő az áru tulajdonjogát a teljes vételár megfizetésével szerzi meg.
II. Az áru károsodásának kockázata a vevőre hárul az áru átvétele pillanatában, ill. ha ezt időben elmulasztja, akkor, amikor az eladó lehetővé teszi számára, hogy rendelkezzen az áruval és a vevő nem veszi át az árut.

X. cikk

Elállás
I. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének,
továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében :
II. A fogyasztónak joga van indoklás nélkül elállni a távolból ill.
az eladó telephelyén kívül megkötött szerződéstől 14 napon belül :
 a megrendelt termék kézhez vételétől
 a szolgáltatás nyújtási szerződés megkötésétől
 a nem kézzelfogható adathordozón szállított elektronikus tartalom nyújtására irányuló szerződés megkötésétől

III.Az árut a vevő által átvettnek tekintjük abban a pillanatban, amikor a fogyasztó, vagy az általa megjelölt harmadik személy, a fuvarozó kivételével, átveszi a megrendelt áru minden részét, vagy ha
 a fogyasztó által egy megrendelésben megrendelt termékek külön kerülnek kiszállításra, az utoljára szállított termék átvétele pillanatában
 több részből vagy darabból álló árut szállít az utolsó vagy az utolsó rész vagy darab átvételekor,
 ha az árut meghatározott időtartam alatt ismételten kézbesítik, az első leszállított áru átvételekor.
IV. A fogyasztó a szerződéstől való elállási határidő kezdete előtt is elállhat a szerződéstől, amelynek tárgya áru szállítása.
V. A fogyasztó nem állhat el a szerződéstől, amelynek tárgya
 szolgáltatás nyújtása, ha azt a fogyasztó kifejezett hozzájárulásával kezdték el nyújtani, és
a fogyasztó kijelentette, hogy kellőképpen tájékoztatták arról, hogy hozzájárulása megadásával elveszíti a jogot a szolgáltatás teljes teljesítését követő elállására, és amennyiben a szolgáltatás teljes teljesítésére sor került,
olyan áru értékesítése vagy szolgáltatások nyújtása, amelyek ára a pénzügyi piacon bekövetkező ármozgásoktól függ, amelyeket az eladó nem befolyásolhat, és amelyek a szerződésből való elállási időszakban fordulhatnak elő,
 a fogyasztó különleges igényei szerint előállított áru, rendelésre készült termékek vagy kifejezetten egy fogyasztónak szánt áru értékesítése,
 gyorsan romló vagy romlandó áru értékesítése,
  védőcsomagolásba zárt áru értékesítése, amelyet egészségügyi vagy higiéniai okokból nem lehet visszaküldeni, és amely védőcsomagolása a szállítás után megsérült,
 olyan áru értékesítése, amely jellegénél fogva elválaszthatatlanul összekeveredhet más áruval a kézbesítés után,
olyan alkoholtartalmú italok értékesítése, amelyek árában a szerződés megkötésekor megállapodtak, szállításukra legkorábban 30 nap után kerülhet sor, és áruk a piaci árak mozgásától függ, amelyet az eladó nem befolyásolhat,
 sürgős javítás vagy karbantartás elvégzése, amelyet a fogyasztó kifejezetten kért az eladótól; ez nem vonatkozik a szolgáltatási szerződésekre és olyan szerződésekre, amelyek tárgya más áru értékesítése mint a javítás vagy karbantartáshoz szükséges alkatrészek, feltéve, hogy azokat az eladó a fogyasztónál tett látogatása során kötötte meg, és a fogyasztó ezeket a szolgáltatásokat vagy termékeket nem előre rendelte meg
 védőcsomagolásban értékesített hangfelvételek, videofelvételek, hang- és képfelvételek, könyvek vagy számítógépes szoftverek értékesítése, ha a fogyasztó ezt a csomagolást kicsomagolta,
 folyóiratok értékesítése, kivéve az előfizetési szerződés alapján történő értékesítést és a nem védőcsomagolásban szállított könyvek értékesítését,
 szállás szolgáltatások nyújtása más mint szállás céljából, áru szállítása, autókölcsönzés, vendéglátó-ipari szolgáltatások vagy szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos szolgáltatások nyújtása, amely szerint az eladó vállalja, hogy ezeket a szolgáltatásokat a megállapodás szerinti időben vagy a megbeszélt időpontban nyújtja,
 elektronikus tartalom nyújtása más mint kézzelfogható adathordozón, ha annak nyújtása a fogyasztó kifejezett hozzájárulásával kezdödött, és a fogyasztó kijelentette, hogy megfelelöen tájékoztatták arról, hogy az ilyen hozzájárulás kifejezésével elveszíti a jogot a szerzödéstõl való elállásra.
VI. A fogyasztó gyakorolhatja a jogot az eladóval kötött szerződés elállására papíron vagy más tartós adathordozón rögzített bejegyzés formájában. A fogyasztó használhatja az elállási űrlapot.
VII. A szerződéstől való elálláshoz vezető jogi aktust papír formában lehet elküldeni a következő címre:
Pharmatico CE, Ltd.
Gorkého 10
811 01 Bratislava, Szlovákia
vagy e-mailben az [email protected] címre.

VIII. A szerződéstől való elállási határidő akkor van betartottnak tekintve ha az elállási értesítést legkésőbb az időszak utolsó napján megküldték az eladónak.

IX. A fogyasztó köteles az árut visszajuttatni vagy átadni az eladónak, vagy az eladó által az áru átvételére felhatalmazott személynek, legkésőbb a szerződésről való elállás napjától számított 14 napon belül.
Ez nem érvényes, ha az eladó azt javasolja, hogy személyesen vagy az általa meghatalmazott személyen keresztül veszi át az árut. Az első mondatban említett határidőt betartottnak kell tekinteni, ha az árut szállítás céljából legkésőbb a határidő utolsó napján átadták.

A fogyasztó az árut elküldi/ személyesen adja át az eladónak a következő címen:
Pharmatico CE, s.r.o.
Gorkého 10
Pozsony, 811 01
A fogyasztó csak olyan árut küldhet vissza amely nem sérült, tönkrement vagy más módon megviselt olyan kezelés által, amely az áru tulajdonságainak és funkcionalitásának meghatározásához szükséges kereten túl van.

X. Az eladó indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb az elállási nyilatkozat kézbesítésétől számított 14 napon belül köteles visszatéríteni a fogyasztónak a tőle a szerződés alapján vagy azzal kapcsolatban kapott teljes összeget, ideértve a szállítási és postai költségeket, valamint az egyéb költségeket és díjakat. Az eladó köteles az említett összeget a fogyasztónak ugyanolyan módon visszatéríteni, mint azt fogyasztó tette. Ez nem érinti a fogyasztó azon jogát, hogy megállapodjon az eladóval egy másik fizetési módon, ha a fogyasztót nem terhelik további díjak.

XI. A szerződő felek megállapodhatnak abban, hogy a vételár visszatérítése helyett az eladó a visszaküldött árut más, a kínálatban szereplő árura cseréli az adott értékben.
XII. Az olyan szerződéstől való elálláskor, amelynek áruértékesítés a tárgya, az eladó nem köteles visszafizetni a fogyasztónak a vételárat, mielőtt az áru kézbesítve van, ill. amíg a fogyasztó nem igazolja, hogy az árut visszajuttatta az eladónak, kivéve, ha az eladó személyesen vagy az általa felhatalmazott személy által javasolja az áru átvételét.
XIII. Az eladó nem köteles megtéríteni a fogyasztónak a többletköltségeket, ha a fogyasztó kifejezetten az eladó által kínált legolcsóbb kézbesítési módtól eltérő szállítási módot választott. A többletköltségek a fogyasztó által választott szállítási költségek és az eladó által kínált legolcsóbb szokásos szállítási mód költségeinek különbsége.
XIV. Elállás esetén a fogyasztó viseli az áru visszaküldésének költségeit az eladónak vagy az eladó által az áru átvételére felhatalmazott személyének, valamint a távolból kötött szerződéstől való elállás esetében az olyan áru visszajuttatása költségeit is, amelyet jellegénél fogva nem lehet postai úton visszaküldeni.
XV. A szerződéstől való elállás esetén a fogyasztó felelős az áru értékének olyan csökkenéséért, amely az áruval való olyan kezeléséből származik, amely az áru tulajdonságainak és funkcionalitásának meghatározásához szükséges kezelés keretein kívül esik.
XVI. Az eladó azt ajánlja, hogy a vevő biztosítsa a visszaküldés tárgyát képező termékeket. A visszaküldés tárgyát képező áru károsodásának kockázatát a vevő viseli, amíg az árut az eladó nem veszi át.
XVII. Ha a vevő legkésőbb az áruval együtt nem küldi el az elállási nyilatkozatot, az eladó telefonon vagy e-mailben felkéri őt a hiányzó adatok pótlására vagy a hiányzó szükséges dokumentumok csatolására. Ha a vevő még a póthatáridőben sem nyújta be az elállási nyilatkozatot, vagy nem pótolja a hiányzó adatokat, az eladó fenntartja a jogot, nem folytatni a szóban forgó elállási folyamatot, és az árut visszajuttatja a vevőnek a  megrendelésben megadott címre.

XVIII. Az eladó fenntartja a jogot, nem átvenni a vevő által utánvéttel küldött árut.
XIX.Vállalkozó által történő elállást a törvény vonatkozó rendelkezései szabályozzák.

XX. Az eladónak joga van elállni a szerződéstől, ha nem tudja az árut a vásárlónak megfelelően és időben kiszállítani, különösen a készlet felszámolása ill. az áru elérhetetlensége miatt. A megrendelés törléséről a vásárló telefonon vagy e-mailben lesz értesítve, és a vételár, ill annak része kiegyenlítése esetében a vásárlás az összeg 15 napon belül vissza lesz térítve az általa kijelölt számlára, kivéve, ha az eladóval nem állapodnak meg másként.

XI. Cikk

Vitarendezés
I. Az eladó és a vevő között a web-áruház használatával és a szerződéses kapcsolat megkötésével kapcsolatban felmerülő jogviszonyokat a Magyar Köztársaság törvényei szabályozzák.
II. A jogviszony résztvevői megállapodtak abban, hogy vita esetén a Magyar Köztársaság bírósága rendelkezik joghatósággal.
III. Az eladó és a vevő fogyasztó közötti vita esetén a fogyasztó orvoslásért fordulhat az eladóhoz, ha nem elégedett a panasz kezelésének módjával, vagy ha úgy gondolja, hogy az eladó megsértette jogait.
Az orvoslási kérelmet e-mailben, az: [email protected] címre, vagy postai úton lehet elküldeni az eladó címére. Ha az eladó panaszát elutasítja, vagy a feladástól számított 30 napon belül nem válaszol, akkor a fogyasztónak joga van alternatív vitarendezési eljárás kezdeményezésére egy vitarendezési szervezetnél.
IV. Panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti.

V. A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz: A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu
VI. A fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési  platformot is. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr . Az alternatív vitarendezés egységek közötti választás joga
a fogyasztót illeti.
VII. Az alternatív szervezet vitarendezését csak a fogyasztó kérheti. A fogyasztó olyan természetes személy, aki a fogyasztói szerződés megkötésekor és teljesítésekor üzleti tevékenysége, foglalkoztatása vagy szakma keretein belül nem jár el.
VIII. Az alternatív vitarendezés csak a távolról kötött fogyasztói szerződésekből fakadó vitákra vonatkozik.
IX. Az AVR-szervezet elutasíthatja a javaslatot a törvényben előírt esetekben, például ha a jogvita számszerűsített értéke nem haladja meg a 7000 forintot, vagy ha a fogyasztó az eladó elutasító válasza kézhezvételétől számított egy év eltelte után nyújtja be javaslatát, vagy a 30 napos határidő lejártakor, amikor észrevételeket tehet a kéréssel kapcsolatban.
X. Az alternatív vitarendezési szervezet legfeljebb 5 eurót számíthat fel a fogyasztónak az alternatív vitarendezés megindításáért.
XI. Az AVR-szervezet a vita alternatív megoldására úgy törekszik , hogy a vita a lehető leggyorsabban megoldódjon, elkerülje a szükségtelen késedelmeket, gazdaságosan járjon el, feleslegesen és aránytalanul ne terhelje a vita feleit és más személyeket; lehetőleg telefonos és elektronikus eszközöket használ a kommunikációra.
XII. Az AVR-szervezet az ADR-t az eljárás megindításától számított 90 napon belül megszünteti. Különösen bonyolult esetekben az alternatív vitarendezési szervezet akár ismételten is 30 nappal meghosszabbíthatja az első mondatban említett határidőt. Az alternatív megoldás tárgya a vita esetén köteles haladéktalanul tájékoztatni a vita feleit a második mondat szerinti határidő bármilyen meghosszabbításáról, a határidő meghosszabbításának okáról.
XIII. Ha a vitában részt vevő felek nem jutnak megállapodásra, és az alternatív vitarendezési egység az alternatív vitarendezés megállapításai alapján indokolt következtetést talál, hogy az eladó megsértette a fogyasztónak a fogyasztóvédelmi szabályok szerinti jogait, akkor az alternatív vitarendezést megszünteti egy nem kötelező érvényű indokolással ellátott vélemény kiadásával.

XII. Cikk

Az eladó felelőssége a hibákért és a panasztételi feltételekért
I. Az eladó felelősségét a hibákért, valamint a panasz alkalmazásának és kezelésének feltételeit az üzemeltetõ által elfogadott és a www.ejoy.hu weboldalon közzétett panasztételi eljárás vonatkozó rendelkezései szabályozzák.

XIII. Cikk

A szerződés érvényessége
I. Az adásvételi szerződés határozott időtartamra jön létre, mindaddig, amíg a felek nem teljesítik kötelezettségeiket, amelyek az adásvételi szerződésből és ezen üzleti feltételekből, amelyek a szerződés szerves részét képezik, fakadnak.

XIV. Cikk

Adatvédelmi nyilatkozat
I. Az üzemeltető ezennel kijelenti és garantálja, hogy az összes személyes adatot magánjellegűnek és bizalmasnak tekinti, és ily módon az Adatvédelmi Szabályzat szerint kezeli.
II. A személyes adatok üzemeltető általi feldolgozásának feltételeit a www.ejoy.hu webhely határozza meg a Személyes adatok védelme szakaszban.

XV. Cikk

Záró rendelkezések
I. Ezek a feltételek a www.ejoy.hu internetes áruház weboldalán foglaltak szerint érvényesek a megrendelés a vevő éltal történő elküldésének napján, kivéve, ha a felek eltérően állapodnak meg.
II. Az Üzemeltető fenntartja a jogot arra, hogy ezen feltételeket bármikor megváltoztassa, ha ezt az üzleti politika vagy az érvényes jogszabályok változásá megkívánja.
III. Ezen üzleti feltételeket a Lanikova Group , s.r.o. ügyvédi iroda dolgozta ki a webáruház üzemeltetője számára, és a 618/2003 Szerzői jogi törvény értelmében vannak védve. A szerző hozzájárulása nélkül tilos ezt a szerzői alkotást bármilyen módon használni, különösen, de nem kizárólag másolni, közzétenni, módosítani, változtatni, terjeszteni és egyéb módon visszaélni a szerzői joggal.
IV. Ezen üzleti feltételek 2016.05.23-án lépnek hatályba.

CERTIFIKÁLTA

Közegészségügyi Hivatal

GARANCIA

Pénz visszatérítési

GYÁRTVA

Európában
Nagy Britanniában

DISZKRÉT

a csomag
kézbesítése

A SZÁLLÍTÁS INGYENES

23 000 Ft
feletti vásárláskor

100% TERMÉSZETES

kiválóminőségű
termék